KARTA STAŁEGO KLIENTA

Uczestniku Programu Lojalnościowego

Uwaga!
Informujemy, że od 25 mają 2018r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.
Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regulacjami prawa.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku Spółdzielni to imię i nazwisko Uczestnika oraz adres zamieszkania podany nam na wniosku o Kartę Stałego Klienta.

Administrator?
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielnia Hale Banacha w Warszawie, ul. Grójecka 95.

Twoje dane
Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania umowy z Uczestnikiem (czyli do zakończenia programu lojalnościowego lub cofnięcia zgody Uczestnika na udział w programie), a po zakończeniu trwania umowy, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a ich niepodanie skutkuje ograniczeniem możliwości korzystania z Programu Lojalnościowego. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu Lojalnościowego.
Dane osobowe Uczestnika są udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ale dotyczą tylko i wyłącznie obsługi programu informatycznego.

Przetwarzanie danych
Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:
1. w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na co składa się m. in.:
a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu Lojalnościowego;
c) dezaktywacja punktów;
d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
e) wymiana punktów na bony;
2. w celach marketingowych;
3. w celu przesyłania informacji o akcjach promocyjnych;

Podstawa korzystania z danych Uczestnika Programu Lojalnościowego
Naszą podstawą prawną korzystania z powierzonych nam danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika wyrażona w formie złożonego i podpisanego wniosku o Kartę Stałego Klienta.

Prawa Uczestnika Programu Lojalnościowego
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (co jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie lojalnościowym), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.
W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem jego siedziby, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym: rodo@halebanacha.pl

Na naszej stronie www.halebanacha.pl oraz w sklepach znajduje się nowe wydanie Regulaminu Karty Stałego Klienta zmienione na potrzeby obecnych wymogów prawnych.

Zarząd Spółdzielni Hale Banacha w Warszawie
Warszawa, 24.05.2018r.

Karta wydawana jest nieodpłatnie na wniosek Klienta (druk dostępny przy kasie) i upoważnia do zakupów towarów w Hali Spożywczej oraz Hali Przemysłowej. Rabat obejmuje wszystkie towary z wyłączeniem alkoholu, papierosów, prasy, opłaty recyklingowej, doładowań telefonów. Karty wydawane są klientowi przy składaniu wniosku. Wypełnione wnioski o kartę należy składać do Działu Komputerowego – pokój nr 05 w hali spożywczej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem karty. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowników stoisk bądź w Dziale komputerowym w obu halach.

Przewiń do góry