Hala spożywcza

pn-sb: 7:30-21:00
nd: 9:00-16:00
niedz 18.03 nieczynne

Hala Przemysłowa

pn-sb: 9:00-20:00
nd: 9:00-16:00
niedz 18.03 nieczynne

Grójecka 95, Warszawa

22 822-92-75
22 822-11-73

Hala spożywcza

pn-sb: 7:30-21:00
nd: 9:00-16:00
niedz 18.03 nieczynne

Hala Przemysłowa

pn-sb: 9:00-20:00
nd: 9:00-16:00
niedz 18.03 nieczynne

Grójecka 95, Warszawa

22 822-92-75
22 822-11-73

Karty stałego klienta:

Wydawana jest nieodpłatnie na wniosek Klienta (druk dostępny przy kasie ) i upoważnia do zakupów towarów w Hali Spożywczej oraz Hali Przemysłowej.

Wydawana jest nieodpłatnie na wniosek Klienta (druk dostępny przy kasie ) i upoważnia do zakupów towarów w Hali Spożywczej oraz Hali Przemysłowej. Rabat obejmuje wszystkie towary z wyłączeniem alkoholu i papierosów. Karty wydawane są klientowi przez Kierownika Hali spożywczej po trzech tygodniach od daty złożenia wniosku. Wypełnione wnioski o kartę należy składać w kasach. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem karty. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowników stoisk bądź w Dziale komputerowym w obu halach.

 

Regulamin Karty Klienta

 • Karta klienta jest drukiem ścisłego zarachowania i upoważnia do zakupów z bonifikatą towarów w „Halach Banacha” właściciela karty oraz rodzinę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Karta wydawana jest członkom Spółdzielni, pracownikom Spółdzielni ,członkom rodzin pracowników oraz klientom nieodpłatnie i na czas nieokreślony.
 • Karta klienta wydawana jest osobom pełnoletnim.
 • Klient ubiegający się o kartę stałego klienta zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych do katalogu stałych klientów Spółdzielni „Hala Banacha” (wypełnia wniosek z czytelnym podpisem). Wnioski pobierane są od kasjerek a po ich wypełnieniu pozostawiane u kasjerek. Następnie wniosek trafia do Działu Komputerowego w celu wprowadzenia do systemu. Klient odbiera kartę u Kierowników hal.
 • Spółdzielnia zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych klientów osobom trzecim.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę, wygaśnięcia członkostwa w Spółdzielni, śmierci właściciela karty bądź rezygnacji z zakupów w „Hali Banacha” karta powinna być zwrócona do Spółdzielni.
 • W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty należy natychmiast powiadomić Spółdzielnię. Wydanie duplikatu karty jest odpłatne i wynosi 10,- zł.
 • Wysokość bonifikaty ustala Zarząd Spółdzielni (może ona ulegać zmianie).
 • Zarząd Spółdzielni ma możliwość podwyższania rabatów dotyczących kart klientowskich do wysokości 5%. Prezes Zarządu Spółdzielni udzielił uprawnień Kierownikom hal do podwyższania rabatów klientowskich, w uzasadnionych przypadkach, do wysokości 5%.
 • Wielkość zakupów jest nieograniczona.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyłączenia ze sprzedaży objętej bonifikatą niektórych grup towarowych.
 • Zakupy z bonifikatą rejestrowane są w pamięci komputera.
 • Zakupy z bonifikatą mogą być dodatkowo gratyfikowane, np. losowaniem nagród rzeczowych.
 • Sposób gratyfikacji ustala Zarząd Spółdzielni.
 • Zarząd zastrzega sobie prawo do zawieszenia w każdym czasie funkcjonowania kart klienta i związanych z tym bonifikat.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego, KARTA STAŁEGO KLIENTA, organizowanego przez Spółdzielnię Hale BANACHA.
  Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób. Regulamin dotyczy Programu obowiązującego w hali spożywczej i przemysłowej.

  §1 Definicje

  1. Organizator Programu Spółdzielnia Hale Banacha
  2. Program – program organizowany przez Organizatora Programu, przeprowadzany w jego sklepach, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania bonu rabatowego i innych korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Sklepy – sklep spożywczy i sklep przemysłowy
  4. Sklep – sklep spożywczy organizatora programu
  5. Sklep 2- sklep przemysłowy organizatora programu
  6. Klient – osoba fizyczna lub prawna nabywająca towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.
  7. Uczestnik – Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  Na podstawie odrębnej pisemnej zgody organizatora programu, udzielonej za pośrednictwem Sklepu, Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty.
  8. Karty Programu –Karta przypisana do jednego Konta Uczestnika służąca do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione.
  9. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
  11. Rabat Lojalnościowy – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  12. Rabat – Rabat Lojalnościowy, w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.
  13. Sklepy biorące udział w promocji – sklep spożywczy, sklep przemysłowy.
  14. Program lojalnościowy – program lojalnościowy polegający na przyznawaniu punktów od zakupów obowiązujący w hali przemysłowej i hali spożywczej.

  § 2 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Programu jest Spółdzielnia Hale Banacha
  2. Celem Programu jest ułatwienie i promocja towarów oferowanych przez Organizatora.
  3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
  4. Program organizowany jest w Sklepach biorących udział w promocji.

  § 3 Przystąpienie do Programu

  1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, następnie podpisać go i złożyć w Dziale komputerowym lub kasie.
  2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora programu w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku. W Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
  3. Uczestnik dla celów korespondencyjnych może podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
  4. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik podpisem potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
  5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić organizatora programu o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w sklepie.
  6. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
  7. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnik
  8. W przypadku naruszenia tego postanowienia Organizator Programu ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty zebrane na zamkniętych z tej przyczyny Kontach.
  9. W terminie 60 dni liczonych od dnia wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, Organizator Programu weryfikuje poprawność danych w nim zawartych. Organizator Programu zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
  10. W przypadku gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, Klient zostanie poinformowany o jego niezaakceptowaniu lub o możliwości jego uzupełnienia.

  §4 Karta klienta

  1. Karta Programu wydawana jest w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.
  2. Karta wydawana jest członkom Spółdzielni, pracownikom Spółdzielni oraz członkom rodzin pracowników oraz klientom nieodpłatnie i na czas nieokreślony ale pokwitowanymi jednorazowymi zakupami w Spółdzielni.
  3. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością organizatora programu.
  4. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę która jest używana do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika.
  5. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu.
  6. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w wybranym Sklepie.
  7. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez organizatora programu.
  8. W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł. Karta wydawana jest bezpłatnie w przypadku uszkodzenia Karty z przyczyn leżących po stronie organizatora programu. Uczestnik zgłasza się po nową Kartę do wybranego Działu komputerowego. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
  9. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty

  §5 Przyznawanie Punktów

  1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w Sklepie, przy użyciu Karty Programu.
  2. Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji.
  3. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco:
  a) Wartość zakupów zostaje przeliczona na punkty, za każde pełne 5 zł zakupów klient uzyskuje 1 punkt.
  b) Punkty naliczane są tylko raz za każdy zakup.
  c) Punkty nie są naliczane przy zakupach alkoholu (z wyjątkiem piwa), artykułów tytoniowych oraz prasy.
  d) Kartę stałego klienta należy podać kasjerowi przed wydrukowaniem paragonu.
  e) Na życzenie klienta kasjer może sprawdzić jaką ilość punktów klient posiada na karcie
  4. Przyjęto następujący limit dla bonów klientów
  a) 120 punktów bon o wartości 10 zł
  b) 240 punktów bon o wartości 20 zł
  c) 360 punktów bon o wartości 30 zł
  5. Na wniosek Kierownika Stoiska limit dla bonów udzielony Klientowi może zostać zmieniony.
  6. Na żądanie klienta bon zostanie wydrukowany przez kasjera
  7. Po wydrukowania bonu odpowiednia ilość punktów zdejmowana jest z karty stałego klienta.
  8. Bony uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów w pawilonie spożywczym.
  9. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.
  10. Oprócz Punktów przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 3.a.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
  11. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi Karty Programu. Punkty zostaną naliczone na to Konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu.
  12. W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary (dotyczy zwrotów klientowskich i reklamacji), Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika przez organizatora programu Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku nabyciem towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
  13. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
  14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
  15. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika Programu, na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie.

  § 6 Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@halebanacha.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  § 7 Zmiany Regulaminu Programu

  1. Organizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach i na stronie internetowej www.halebanacha.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
  3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem informacji wywieszonych w sklepie.

  § 8 Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
  2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
  4. Klient biorący udział w programie lojalnościowym automatycznie został przeniesiony do nowego programu. Klient który chce zrezygnować z programu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Organizatorowi programu na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@halebanacha.pl
  5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu.
  6. Za zgodą Uczestnika Programu jego dane osobowe znajdują się w bazie Organizatora. Administratorem danych jest Organizator. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Programu lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Uczestnika Programu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania Programu. Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 21.04.2017

Karty podarunkowe

1. Definicje

 • Wydawca ? Spółdzielnia ?Hale Banacha z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 95a, 02-101. Nr KRS 136650, NIP 525-000-48-69.
 • Sklep ? położone na terytorium Polski dwa sklepy Wydawcy prowadzone pod nazwą ?Hale Banacha? przy ulicy Grójeckiej 95 w Warszawie.
 • Karta Podarunkowa ? karta wraz z zawartymi na niej informacjami, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy ? wydawany na okaziciela, uprawniający do jej realizacji w Sklepach Wydawcy.
 • Nabywca ? osoba, która w Sklepie otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.
 • Użytkownik ? posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie.
 • Towary ? rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach Wydawcy.

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości Karty Podarunkowej, zobowiązuję się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania jej do realizacji w swoich Sklepach. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej może być dokonane tylko w Sklepach Wydawcy.
 3. Początkowa wartość Karty Podarunkowej może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej jednak niż 30zl i nie więcej niż 500zl.
 4. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Sklepach Wydawcy.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz zwrotowi na rzecz Wydawcy.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu.
 7. Realizacja Karty Podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy

3. Zasady szczegółowe

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, aktywne, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepach Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą.
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, wartość nominalna Karty ulega obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary Użytkownikowi nie przysługuję prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
 4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inna formą płatności akceptowaną w Sklepach Wydawcy.
 5. Nabywca lub Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania kwoty przypisanej do Karty.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych z Karty,
  3. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy). Wydawca jednakże zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

4. Aktywacja, doładowywanie i wydawanie kart

 1. Karty Podarunkowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja Karty Podarunkowej następuję tylko i wyłącznie w Sklepie, z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę.
 3. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę. W przypadku jednak uzupełnienia wartości nominalnej Karty Podarunkowej, okres ważności i aktywności Karty ulega przedłużeniu o 6 miesięcy od dnia jej uzupełnienia.
 4. Wartość Karty Podarunkowej może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika na rzecz Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, ze minimalna jednorazowa wartość, o jaka może zostać uzupełniona Karta nie może być niższa niż 30zl, a maksymalna wartość Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 500zl. Uzupełnienia wartości nominalnej Karty Podarunkowej możną dokonać bezpośrednio w Sklepie.
 5. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej jest wydruk z terminala.
 6. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy wydruk z terminala, potwierdzający nabycie oraz wartość nabywanej Karty Podarunkowej.
 7. Po realizacji Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzymuje wydruk z terminala, potwierdzający aktualna wartość Karty Podarunkowej.
 8. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy.

5. Reklamacje i zwroty towarów

 1. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta mieszczącego się w hali przemysłowej, czynnego poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 18.00,sobota 9.00 – 17.00, niedziela dział nieczynny lub listownie na adres Wydawcy: 02-101 Warszawa, ul. Grójecka 95a, z dopiskiem „Karta Podarunkowa-reklamacja”.
 3. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z przyznanego mu odrębnie przez Wydawcę prawa zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej lub innych sposobów płatności (gotówka, bony, karty płatnicze), rozliczenie za zwracane Towary następuje przez uzupełnienie wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub wydanie nowej o równowartości ceny zwracanego Towaru. Przy uzupełnianiu wartości Karty Podarunkowej obowiązuje zastrzeżenie jak w punkcie 4.4, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 500zl. W przypadku, gdy rozliczenie za zwracane Towary doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości Karty, tj. 500zl, rozliczenie następuje przez otrzymanie przez Użytkownika nowej Karty Podarunkowej o wartości odpowiadającej cenie zwracanego Towaru. Również w przypadku upływu terminu ważności Karty, rozliczenie za zwracane Towary następuje przez otrzymanie przez Użytkownika nowej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej cenie zwracanego Towaru. W przypadku, kiedy wartość zwrotu nie przekracza 30 zł klientowi wypłacana jest gotówka.
 5. W przypadku reklamacyjnego zwrotu Towaru rozliczenie może nastąpić, według wyboru Użytkownika, także przez zwrot równowartości ceny zwracanego Towaru w gotówce.
 6. Zwrot Towaru może nastąpić wyłącznie, na podstawie dowodu zakupu tj. fiskalnego paragonu kasowego lub faktury VAT, nie później niż w ciągu 5-ciu dni od daty jego zakupu.

6. Pozostałe postanowienia

 1. Nabywca wraz z Kartą Podarunkową otrzymuje niniejszy Regulamin. Przyjęcie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że Nabywca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Użytkownik Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, ze: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, a w określonej dacie upływa jej ważność. Powinien także poinformować o możliwości zapoznania się z Regulaminem w Sklepach Wydawcy oraz pod adresem www.halebanacha.pl. Każdy Użytkownik niebędący Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Kartą Podarunkową, a ponadto jest udostępniona w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.halebanacha.pl Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie Regulamin w formie pisemnej.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej, zmian przepisów prawa, prawomocny wyrok sadu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.halebanacha.pl
 7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, ze zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

Gazetka 09.03 - 08.04.2018
zobacz szczegóły >>
powiększ mapę >>

Dojazd tramwajem: 1, 7, 9, 14, 15, 25
Dojazd autobusem: 136, 154, 167, 172, 186, 191, 208, 414, 521

Nasze punkty usługowe: