Hala spożywcza

pn-sb: 7:30-21:00
nd: 9:00-16:00

Hala Przemysłowa

pn-sb: 9:00-20:00
nd: 9:00-16:00

Grójecka 95, Warszawa

22 822-92-75
22 822-11-73

Hala spożywcza

pn-sb: 7:30-21:00
nd: 9:00-16:00

Hala Przemysłowa

pn-sb: 9:00-20:00
nd: 9:00-16:00

Grójecka 95, Warszawa

22 822-92-75
22 822-11-73

Hala spożywcza

pn-sb: 7:30-21:00
nd: 9:00-16:00

Hala Przemysłowa

pn-sb: 9:00-20:00
nd: 9:00-16:00

Grójecka 95, Warszawa

22 822-92-75
22 822-11-73

Karty stałego klienta:


Uczestniku Programu Lojalnościowego
Uwaga!
Informujemy, że od 25 mają 2018r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.
Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regulacjami prawa.
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku Spółdzielni to imię i nazwisko Uczestnika oraz adres zamieszkania podany nam na wniosku o Kartę Stałego Klienta.
Administrator?
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielnia Hale Banacha w Warszawie, ul. Grójecka 95.
Twoje dane
Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania umowy z Uczestnikiem (czyli do zakończenia programu lojalnościowego lub cofnięcia zgody Uczestnika na udział w programie), a po zakończeniu trwania umowy, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a ich niepodanie skutkuje ograniczeniem możliwości korzystania z Programu Lojalnościowego. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu Lojalnościowego.
Dane osobowe Uczestnika są udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ale dotyczą tylko i wyłącznie obsługi programu informatycznego.
Przetwarzanie danych
Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:
1. w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na co składa się m. in.:
a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu Lojalnościowego;
c) dezaktywacja punktów;
d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
e) wymiana punktów na bony;
2. w celach marketingowych;
3. w celu przesyłania informacji o akcjach promocyjnych;
Podstawa korzystania z danych Uczestnika Programu Lojalnościowego
Naszą podstawą prawną korzystania z powierzonych nam danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika wyrażona w formie złożonego i podpisanego wniosku o Kartę Stałego Klienta.
Prawa Uczestnika Programu Lojalnościowego
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (co jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie lojalnościowym), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.
W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem jego siedziby, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym: rodo@halebanacha.pl

Na naszej stronie www.halebanacha.pl oraz w sklepach znajduje się nowe wydanie Regulaminu Karty Stałego Klienta zmienione na potrzeby obecnych wymogów prawnych.

Zarząd Spółdzielni Hale Banacha w Warszawie
Warszawa, 24.05.2018r.

Karta wydawana jest nieodpłatnie na wniosek Klienta (druk dostępny przy kasie) i upoważnia do zakupów towarów w Hali Spożywczej oraz Hali Przemysłowej. Rabat obejmuje wszystkie towary z wyłączeniem alkoholu, papierosów, prasy, opłaty recyklingowej, doładowań telefonów. Karty wydawane są klientowi przy składaniu wniosku. Wypełnione wnioski o kartę należy składać do Działu Komputerowego – pokój nr 05 w hali spożywczej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem karty. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowników stoisk bądź w Dziale komputerowym w obu halach.

 

Regulamin Karty Klienta

  Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego, KARTA STAŁEGO KLIENTA, organizowanego przez Spółdzielnię Hale BANACHA.
  Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób. Regulamin dotyczy Programu obowiązującego w hali spożywczej i przemysłowej.
  §1 Definicje
  1. Organizatorem Programu jest Spółdzielnia Hale Banacha z siedziba w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez M. ST. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136650, NIP 5250004869.
  2. Program – program organizowany przez Organizatora Programu, przeprowadzany w jego sklepach, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów na własne potrzeby w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania bonu rabatowego i innych korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Sklepy – sklep spożywczy i sklep przemysłowy
  4. Sklep – sklep spożywczy lub sklep przemysłowy organizatora programu
  5. Klient – osoba fizyczna lub prawna nabywająca towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.
  6. Uczestnik – Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Musi być osoba pełnoletnią. Na podstawie odrębnej pisemnej zgody organizatora programu, udzielonej za pośrednictwem Sklepu, Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty.
  7. Karty Programu – Karta przypisana do jednego Konta Uczestnika służąca do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści.
  8. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione.
  9. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
  11. Rabat Lojalnościowy – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  12. Rabat – Rabat Lojalnościowy, w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.
  13. Sklepy biorące udział w promocji – sklep spożywczy, sklep przemysłowy.
  14. Program lojalnościowy – program lojalnościowy polegający na przyznawaniu punktów od zakupów obowiązujący w hali przemysłowej i hali spożywczej.
  § 2 Postanowienia ogólne
  1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym jest Organizator, czyli Spółdzielnia Hale Banacha.
  2. Celem Programu jest promocja towarów oferowanych przez Organizatora.
  3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
  4. Program organizowany jest w Sklepach biorących udział w promocji.
  5. Regulamin znajduje się w każdym sklepie uczestniczącym w programie i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.halebanacha.pl w sekcji Program Lojalnościowy
  § 3 Przystąpienie do Programu
  1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny. Następnie podpisać go i złożyć w Dziale Komputerowym w hali spożywczej pokój nr 05.
  2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora programu w celach związanych z realizacją Programu.
  3. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku czytelnego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku.
  4. Uczestnik dla celów korespondencyjnych może podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
  5. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą sms-ów oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  6. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik podpisem potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i wyraża chęć przystąpienia do Programu.
  7. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić organizatora programu o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w sklepie.
  8. Wszelkie dane przekazane przez uczestnika programu są odpowiednio chronione przed dostępem osób postronnych.
  9. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
  10. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika.
  11. W trakcie wypełniania przez klienta Formularza Rejestracyjnego, Organizator Programu weryfikuje poprawność danych w nim zawartych. Organizator Programu zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
  12. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, Klient zostanie poinformowany o jego niezaakceptowaniu lub o możliwości jego uzupełnienia.
  §4 Karta klienta
  1. Karta Programu wydawana jest w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.
  2. Karta wydawana jest Klientom, członkom Spółdzielni, pracownikom Spółdzielni oraz członkom rodzin pracowników na czas nieokreślony.
  3. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością organizatora programu.
  4. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę, która jest używana do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika.
  5. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu.
  6. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w wybranym Sklepie lub wysyłając na adres rodo@halebanacha.pl
  7. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez organizatora programu.
  8. W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł. Karta wydawana jest bezpłatnie w przypadku uszkodzenia Karty z przyczyn leżących po stronie organizatora programu. Uczestnik zgłasza się po nową Kartę do wybranego Działu komputerowego. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
  9. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty
  §5 Przyznawanie Punktów
  1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów w Sklepie, przy użyciu Karty Programu.
  2. Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji.
  3. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco:
  a) Wartość zakupów zostaje przeliczona na punkty, za każde pełne 5 zł zakupów klient uzyskuje 1 punkt.
  b) Punkty naliczane są tylko raz za każdy zakup.
  c) Punkty nie są naliczane przy zakupach alkoholu (z wyjątkiem piwa), artykułów tytoniowych prasy, doładowań telefonów, opłacie recyklingowej.
  d) Kartę stałego klienta należy podać kasjerowi przed wydrukowaniem paragonu.
  e) Na życzenie klienta kasjer może sprawdzić jaką ilość punktów klient posiada na karcie.
  4. Przyjęto następujący limit dla bonów klientów
  a) 120 punktów bon o wartości 10 zł
  b) 240 punktów bon o wartości 20 zł
  c) 360 punktów bon o wartości 30 zł
  5. Na wniosek Kierownika Stoiska limit dla bonów udzielony Klientowi może zostać zmieniony.
  6. Na żądanie klienta bon zostanie wydrukowany przez kasjera.
  7. Po wydrukowania bonu odpowiednia ilość punktów zdejmowana jest z karty stałego klienta.
  8. Bony uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów w pawilonie spożywczym i przemysłowym.
  9. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.
  10. Oprócz Punktów przyznawanych za zakup towarów według przelicznika standardowego (pkt 3.a.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
  11. Punkty zostaną naliczone na Konto Uczestnika, do którego jest przypisana i okazana przy zakupie Karta Programu.
  12. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
  13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
  14. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika Programu, na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie.
  § 6 Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@halebanacha.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty Stałego Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  § 7 Zmiany Regulaminu Programu
  1. Organizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach i na stronie internetowej www.halebanacha.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
  3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem informacji wywieszonych w sklepie i na stronie internetowej www.halebanacha.pl
  § 8 Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
  2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
  4. Klient który chce zrezygnować z programu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Organizatorowi programu na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@halebanacha.pl . Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Karty Stałego Klienta.
  5. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.halebanacha.pl oraz w punktach organizatora.
  6. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni odebrać go zgodnie z § 5, jednak nie później niż do dnia zakończenia programu.
  7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu.
  8. Za zgodą Uczestnika Programu jego dane osobowe znajdują się w bazie Organizatora. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator, czyli Spółdzielnia Hale Banacha. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Programu lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Uczestnika Programu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych albo odbiorców danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (co jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie lojalnościowym), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania Programu. Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  Regulamin obowiązuje od dn. 24.05.2018

Karty podarunkowe

1. Definicje

 • Wydawca ? Spółdzielnia ?Hale Banacha z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 95a, 02-101. Nr KRS 136650, NIP 525-000-48-69.
 • Sklep ? położone na terytorium Polski dwa sklepy Wydawcy prowadzone pod nazwą ?Hale Banacha? przy ulicy Grójeckiej 95 w Warszawie.
 • Karta Podarunkowa ? karta wraz z zawartymi na niej informacjami, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy ? wydawany na okaziciela, uprawniający do jej realizacji w Sklepach Wydawcy.
 • Nabywca ? osoba, która w Sklepie otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.
 • Użytkownik ? posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie.
 • Towary ? rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach Wydawcy.

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości Karty Podarunkowej, zobowiązuję się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania jej do realizacji w swoich Sklepach. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej może być dokonane tylko w Sklepach Wydawcy.
 3. Początkowa wartość Karty Podarunkowej może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej jednak niż 30zl i nie więcej niż 500zl.
 4. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Sklepach Wydawcy.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz zwrotowi na rzecz Wydawcy.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu.
 7. Realizacja Karty Podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy

3. Zasady szczegółowe

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, aktywne, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepach Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą.
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, wartość nominalna Karty ulega obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary Użytkownikowi nie przysługuję prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
 4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inna formą płatności akceptowaną w Sklepach Wydawcy.
 5. Nabywca lub Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania kwoty przypisanej do Karty.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych z Karty,
  3. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy). Wydawca jednakże zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

4. Aktywacja, doładowywanie i wydawanie kart

 1. Karty Podarunkowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja Karty Podarunkowej następuję tylko i wyłącznie w Sklepie, z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę.
 3. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę. W przypadku jednak uzupełnienia wartości nominalnej Karty Podarunkowej, okres ważności i aktywności Karty ulega przedłużeniu o 6 miesięcy od dnia jej uzupełnienia.
 4. Wartość Karty Podarunkowej może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika na rzecz Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, ze minimalna jednorazowa wartość, o jaka może zostać uzupełniona Karta nie może być niższa niż 30zl, a maksymalna wartość Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 500zl. Uzupełnienia wartości nominalnej Karty Podarunkowej możną dokonać bezpośrednio w Sklepie.
 5. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej jest wydruk z terminala.
 6. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy wydruk z terminala, potwierdzający nabycie oraz wartość nabywanej Karty Podarunkowej.
 7. Po realizacji Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzymuje wydruk z terminala, potwierdzający aktualna wartość Karty Podarunkowej.
 8. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy.

5. Reklamacje i zwroty towarów

 1. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta mieszczącego się w hali przemysłowej, czynnego poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 18.00,sobota 9.00 – 17.00, niedziela dział nieczynny lub listownie na adres Wydawcy: 02-101 Warszawa, ul. Grójecka 95a, z dopiskiem „Karta Podarunkowa-reklamacja”.
 3. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z przyznanego mu odrębnie przez Wydawcę prawa zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej lub innych sposobów płatności (gotówka, bony, karty płatnicze), rozliczenie za zwracane Towary następuje przez uzupełnienie wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub wydanie nowej o równowartości ceny zwracanego Towaru. Przy uzupełnianiu wartości Karty Podarunkowej obowiązuje zastrzeżenie jak w punkcie 4.4, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 500zl. W przypadku, gdy rozliczenie za zwracane Towary doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości Karty, tj. 500zl, rozliczenie następuje przez otrzymanie przez Użytkownika nowej Karty Podarunkowej o wartości odpowiadającej cenie zwracanego Towaru. Również w przypadku upływu terminu ważności Karty, rozliczenie za zwracane Towary następuje przez otrzymanie przez Użytkownika nowej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej cenie zwracanego Towaru. W przypadku, kiedy wartość zwrotu nie przekracza 30 zł klientowi wypłacana jest gotówka.
 5. W przypadku reklamacyjnego zwrotu Towaru rozliczenie może nastąpić, według wyboru Użytkownika, także przez zwrot równowartości ceny zwracanego Towaru w gotówce.
 6. Zwrot Towaru może nastąpić wyłącznie, na podstawie dowodu zakupu tj. fiskalnego paragonu kasowego lub faktury VAT, nie później niż w ciągu 5-ciu dni od daty jego zakupu.

6. Pozostałe postanowienia

 1. Nabywca wraz z Kartą Podarunkową otrzymuje niniejszy Regulamin. Przyjęcie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że Nabywca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Użytkownik Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, ze: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, a w określonej dacie upływa jej ważność. Powinien także poinformować o możliwości zapoznania się z Regulaminem w Sklepach Wydawcy oraz pod adresem www.halebanacha.pl. Każdy Użytkownik niebędący Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Kartą Podarunkową, a ponadto jest udostępniona w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.halebanacha.pl Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie Regulamin w formie pisemnej.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej, zmian przepisów prawa, prawomocny wyrok sadu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.halebanacha.pl
 7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, ze zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

Gazetka 09.11 - 08.12.2018
zobacz szczegóły >>
powiększ mapę >>

Dojazd tramwajem: 1, 7, 9, 14, 15, 25
Dojazd autobusem: 136, 154, 167, 172, 186, 191, 208, 414, 521

Nasze punkty usługowe: